PARTNERSTWO DLA RODZINY

Logotypy Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE

Województwo Pomorskie w partnerstwie z innymi województwami realizuje projekt pn. „Partnerstwo dla Rodziny”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt realizowany jest przez Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wraz z trzema partnerami: Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Województwem Pomorskim, Województwem Zachodniopomorskim.

Głównym Celem Projektu jest objęcie wsparciem pracowników i przedstawicieli instytucji oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Czas realizacji projektu przewidziany jest od 1.10.2019 do 30.09.2021 na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (obszar makroregionu północno-zachodniego).

2568 osób, które spełnią kryteria formalne i dopełnią określonych w regulaminie wymagań, zostanie objętych bezpłatnym wsparciem w ramach projektu.

Cel projektu jest spójny z wojewódzkimi programami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Zostanie on osiągnięty przez podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników poprzez udział w szkoleniach:

  1. Dla kadry zarządzającej
  2. Na temat budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel
  3. Z zakresu stosowania prawa
  4. Kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
  5. Dla organów kontrolnych wojewody
  6. Dla służb współpracujących i tworzących system wpierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji.

Realizacja powyższych bloków tematycznych – poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników – przyczyni się do wdrażania nowych rozwiązań w ramach realizowania ustawy, co z kolei spowoduje intensyfikację działań na rzecz dziecka i rodziny oraz wpłynie na doskonalenie systemu pieczy zastępczej.

Wartość projektu „Partnerstwo dla Rodziny” wynosi 5 134 692,50 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 327 518,83 zł.

Dokument do pobrania:

Kontakt

Za realizację projektu ze strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odpowiada Referat Integracji Społecznej. Kontakt: Marta Zatorska, tel.: 58 32 68 811, e-mail: m.zatorska@pomorskie.eu .


 

Aktualności