Zadania ustawowe

Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), Samorząd Województwa Pomorskiego realizuje następujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:

1. Dofinansowanie robót budowlanych  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.   -   Prawo   budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

wzór wniosku 2019 (doc.)

wzór harmonogramu W1 (doc.)

wzór oświadczenia W2 (doc.)

wzór oświadczenia W3 (doc.)

wzór oświadczenia W4 (doc.)

szczegóły (pdf.)

klauzula RODO (doc.)

2. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

wzór wniosku (pdf.)

wzór wniosku (word)

uchwała SWP z 16.11.2020 r. (pdf.)

zasady i tryb dofinansowania kosztów utworzenia i działania ZAZ ze środków PFRON (.word)

 

3. Opiniowanie Ośrodków ubiegających się o wpis do rejestru ośrodków,  w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

 wzór wniosku (pdf.)

wzór wniosku (word)

 szczegóły (pdf.)

od 18 listopada 2017 r. jest możliwość składania wniosków:  
ON-1 Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
ON-2 Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjnew formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego (PIU) Emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0
 

4. Realizacja zadań zleconych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku - Konkurs Ofert.

Uchwała

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie

Załącznik nr 2 – Wzór oferty

Karta oceny ofert

 

5. Konkurs ofert na realizację w 2020 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Załączniki do pobrania:

rejestr ofert fundacji i organizacji pozarządowych,
które uzyskały dofinansowanie na realizację zadań działania na rzecz niepełnosprawnych
[wersja: .pdf, waga pliku: 364KB]

uchwała - roztrzygnicie [wersja: .pdf, waga pliku: 600KB]

uchwała [wersja: .pdf; waga pliku: 292KB]

ogłoszenie [wersja: .pdf; waga pliku: 357KB]

wzór oferty [wersja: .doc; waga pliku: 121KB]

karta oceny [wersja: .doc; waga pliku: 112KB]

 

 

 

 

 
 
view szablon artykułu