Zadania ustawowe

Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 937), Samorząd Województwa Pomorskiego realizuje następujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:

1. Dofinansowanie robót budowlanych   w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.   -   Prawo   budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

wzór wniosku (word)

wzór harmonogramu (word)

szczegóły(pdf.)

 

2. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

wzór wniosku (pdf.)

wzór wniosku (word)

szczegóły (pdf.)

 

3. Opiniowanie Ośrodków ubiegających się o wpis do rejestru ośrodków,  w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

 wzór wniosku (pdf.)

wzór wniosku (word)

 szczegóły (pdf.)

od 18 listopada 2017 r. jest możliwość składania wniosków:  
ON-1 Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
ON-2 Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjnew formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego (PIU) Emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0
 

4. Realizacja zadań zleconych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku - Konkurs Ofert.

Uchwała

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie

Załącznik nr 2 – Wzór oferty

Karta oceny ofert

 

 

 
 
view szablon artykułu