KOOPERACJA EFEKTYWNA I SKUTECZNA
Spotkanie pracowników i dyrektorów ROPS w ramach realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Spotkanie pracowników i dyrektorów ROPS w ramach realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Fot. ROPS Toruń

W dniach 2-3.08.2018r. w Toruniu odbyło się spotkanie robocze pracowników oraz dyrektorów ROPS w związku z realizacją projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna".

Celem projektu realizowanego w ramach Działania 2.5 Skuteczna Pomoc społeczna, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich z terenu Makroregionu II obejmującego województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie.

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego nr 2 PO WER: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego poprzez utworzenie modelu kooperacji/sieci współpracy podmiotów instytucji pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych jak: edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo i policja i wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin. Model polegający na wypracowaniu i wzmocnieniu mechanizmów współpracy różnych podmiotów ma doprowadzić w konsekwencji do komplementarnego podejścia do świadczenia usług na rzecz włączenia społecznego.

Logotypy - Fundusze Europejskie, RP, UE

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk