KOOPERACJA EFEKTYWNA I SKUTECZNA
Szkolenie kompetencyjne #CUS

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia kompetencyjne CUS [INFORMACJA]

Grafika poglądowa. Przedstawia napis: Szkolenia kompetencyjne #CUS. Projekt: Kooperacja - efektywna i skuteczna. Autor: Marcin Mielewczyk
14.04.2022
Kinga  Myrcik
Kinga
Myrcik
AUTOR
Kinga  Myrcik
Kinga
Myrcik
14.04.2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach w formie on-line, organizowanych w projekcie „Kooperacja – efektywna i skuteczna" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 kwietnia 2022 r.

Terminarz

Moduł I: Zarządzanie i organizacja usług społecznych (60h dydaktycznych)

Termin: 9.05 – 27.06.2022 (15 spotkań)

Moduł II: Opracowanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych (52h dydaktyczne)

Termin: 10.05 – 21.06.2022 (13 spotkań)

Moduł III: Organizacja społeczności lokalnej (57h dydaktycznych)

Termin: 12.05 – 30.06.2022 (14 spotkań)

Zakres szkoleń jest zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych.

Zgłoszenia

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu specjalizacyjnym z wybranego modułu należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 4) opatrzony pieczęcią instytucji i podpisem osoby upoważnionej na adres: k.myrcik@pomorskie.eu . Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 20 kwietnia 2022 r.

Uwaga! W wybranym module może wziąć udział tylko jeden pracownik z danej instytucji.

Informacje dodatkowe

Warunkiem ukończenia szkolenia kompetencyjnego CUS będzie uzyskanie frekwencji uczestnika na poziomie minimum 80% oraz zaliczenie testu wiedzy (uzyskanie min. 75% możliwych do zdobycia punktów). Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik spełniający w/w warunki otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i podniesienie kompetencji wydane przez realizatora.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przesłany do podmiotów zainteresowanych udziałem w szkoleniu.

Szkolenia organizowane będą przez ROPS w Poznaniu. Z terenu województwa pomorskiego w każdym module może wziąć udział max. 5 osób. Pierwszeństwo do udziału w szkoleniu mają pracownicy utworzonych centrów usług społecznych lub pracownicy podmiotów, które planują przekształcić się w CUS.

Do pobrania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk