Darmowe, domowe testy na HIV [INFORMACJA]

Fundacja Edukacji Społecznej w Warszawie prowadzi kampanię społeczną "Koniec AIDS" w ramach której można samodzielnie wykonać test na obecność wirusa HIV we własnym domu.

Darmowa aplikacja graficzna dla podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji non-profit [INFORMACJA CANVA]

Canva - proste narzędzie internetowe do tworzenia grafik, dostępne jest za darmo w wersji premium dla podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji non-profit.

Natychmiastowa izolacja osób stosujących przemoc w rodzinie – nowe regulacje prawne [INFORMACJA]

Prezydent Andrzej Duda podpisał 19 maja ustawę antyprzemocową. Odtąd to nie ofiara, lecz sprawca przemocy domowej będzie musiał opuścić wspólny lokal.

"PFRON wspiera Ciebie" - pakiet rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami [INFORMACJA]

„PFRON wspiera Ciebie" to element rządowej Tarczy Antykryzysowej i pakiet rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami w okresie pandemii koronawirusa. Jednym z elementów wsparcia jest dofinansowanie kosztów domowej opieki nad tymi, którzy nie mogą korzystać ze zorganizowanych zajęć, np. w warsztatach terapii zajęciowej. Program zakłada przekazanie środków w wysokości 500 zł miesięcznie dla jednej osoby z niepełnosprawnością i wypłacanie ich przez trzy miesiące.

Znasz kogoś kto wspiera seniorów podczas epidemii? Zgłoś go do nagrody w konkursie „Pomorskie Dla Seniora”! [TERMIN DO 17.06!]

Epidemia COVID-19, to trudny czas dla wszystkich. Jedną z najbardziej zagrożonych grup są natomiast osoby powyżej 60 roku życia. Seniorzy należą bowiem do grupy wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem. W związku tym spora część osób starszych zmuszona została do bezwzględnego pozostania w domu. W wielu przypadkach osoby te z dnia na dzień zostały po prostu odcięte od świata.

Pomoc w radzeniu sobie z problemem alkoholowym w czasie epidemii COVID-19 [Informacja PARPA]

Wspólnota Anonimowych Alkoholików informuje wszystkie osoby, które poszukują pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu, że istnieje możliwość kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz Internetu.

Osobisty plan awaryjny - jak uchronić się przed przemocą domową podczas epidemii ? [WSKAZÓWKI RPO]

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Fundacją Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieską Linią, opracował "Osobisty plan awaryjny", czyli swego rodzaju poradnik dla osób doświadczających przemocy domowej.

Remonty i łatwiejszy dostęp. 4,5 mln zł na modernizację jednostek rehabilitacyjnych z Pomorza

Dofinansowanie uzyskają obiekty służące rehabilitacji, jak domy pomocy społecznej czy ośrodki szkolno-wychowawcze. Zamontowane zostaną windy i podjazdy la wózków. Dzięki inwestycjom dostęp do budynków będzie łatwiejszy, wygodniejszy i dostosowany do potrzeb.

Stanowisko PARPA w sprawie świadczenia pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy [REKOMENDACJE]

W czasie pandemii w szczególnej sytuacji znajdują się dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, które nie mogą korzystać z pomocy udzielanej w świetlicach socjoterapeutycznych. Zawieszona jest również bezpośrednia forma pomocy w placówkach leczenia uzależnień, punktach konsultacyjnych, grupach terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy domowej.

Rekomendacje dot. Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz realizacji procedury „Niebieskie karty” [INFORMACJA MRPiPS]

Zdjęcie poglądowe - pokazuje kobietę wykonującą gest zatrzymania dłonią.
©Depositphotos/photographee.eu

Minister Marlena Maląg 26 marca 2020 r. wprowadziła rekomendacji w zakresie organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz realizacji procedury „Niebieskie karty".

 

Rekomendacje

W związku z koniecznością kontynuacji działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wystosowała rekomendacje w zakresie organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz realizacji procedury „Niebieskie karty".

 

Instrukcja dotycząca sposobu organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz realizacji procedury „Niebieskie Karty" oraz dla pracowników socjalnych do pracy z rodzinami, które przejawiają problemy opiekuńczo-wychowawcze w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób realizujących zadania związane z procedurą „Niebieskie Karty",  osób i rodzin doświadczających przemocy, a także pracowników socjalnych, którzy pracują  z rodzinami,  przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze, wskazane jest wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego.

 

Zatem w zakresie organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych/Grup Roboczych zaleca się:

 • działalność zespołu interdyscyplinarnego ograniczyć do niezbędnych zadań (np. do powoływania grup roboczych), wykonywanych za pomocą zdalnych środków komunikacji,
 • prace na rzecz rodzin dotkniętych przemocą prowadzić w oparciu o działania grup roboczych,
 • o ile jest możliwe przyjmować zgłoszenia o przypadkach wystąpienia przemocy
  w rodzinie w formie telefonicznej lub za pośrednictwem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej;
 • w przypadku przyjęcia zgłoszenia przez pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przekazywać informację do Policji i ustalać dalszy tok postępowania;
 • bieżące ustalenia dotyczące sytuacji rodzin objętych pomocą w formie procedury „Niebieskie Karty" dokonywać pomiędzy członkami grupy roboczej
  za pośrednictwem rozmów telefonicznych/video konferencji/korespondencji mailowej czy innej formy korespondencji elektronicznej,
 • w przypadku zorganizowania posiedzenia grupy roboczej w sposób tradycyjny  bezwzględnie stosować podstawowe zasady dotyczące zapobiegania wirusa SARS-CoV-2 dostępne na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronach https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla seniorow/.
 • po ustaleniu indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, wyznaczyć jednego przedstawiciela grupy roboczej do kontaktu z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie (tzw. opiekuna osoby doznającej przemocy – preferowany pracownik socjalny) oraz jednego przedstawiciela grupy roboczej do kontaktu z osobą stosującą przemoc (tzw. opiekuna osoby stosującej przemoc – preferowany Policjant)  i na bieżąco monitorować sytuację rodziny, o ile to możliwe, za pośrednictwem rozmów telefonicznych lub dostępnych środków komunikacji elektronicznej;
 • dokonać rozeznania i przekazać osobom doświadczającym przemocy w rodzinie
  za pomocą pośrednich środków komunikacji informacje o dostępnych na terenie gminy lub  powiatu miejscach  i instytucjach, które udzielają wsparcia specjalistycznego (np. psychologicznego czy prawnego), w szczególności poradnictwa specjalistycznego udzielanego za pomocą rozmów telefonicznych czy komunikacji elektronicznej,
 • preferowane formy kontaktu telefonicznego (czy maiowego) nie wykluczają w szczególnych przypadkach możliwości bezpośrednich spotkań  członków Grupy Roboczej z osobą doznającą przemocy w rodzinie czy sprawcą przemocy (spotkania przeprowadzać   w pomieszczeniach zapewniających wszelkie warunki bezpieczeństwa sanitarnego związane z ochroną przed SARS-CoV-2, w szczególności w zakresie zachowania odpowiedniej odległości osób uczestniczących w spotkaniu  i zgodnie z ograniczeniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w spawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (poz. 522  ),
 • w sytuacjach szczególnych i tego wymagających możliwe są również wizyty członka Grupy Roboczej w miejscu zamieszkania rodzin doświadczających przemocy w rodzinie (w takich sytuacjach osoba powinna  zostać wyposażona we wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa takie jak np. maseczki, jednorazowe rękawiczki czy płyny dezynfekujące).

 

W zakresie działań skierowanych do rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty" zaleca się:

 • monitorować sytuację rodziny w sposób zapewniający bezpieczeństwo sanitarne zarówno przedstawicielom służb realizującym procedurę „Niebieskie Karty"
  jak i osobom i rodzinom doświadczającym przemocy;
 • kontakty osobiste jeżeli to możliwe zastąpić np. kontaktami telefonicznymi (jednakże biorąc pod uwagę specyfikę problemu, rozmowy prowadzić w ten sposób aby nie wpływało to na bezpieczeństwo osoby doświadczającej przemocy), 
 • zobowiązać osobę doświadczającą przemocy w rodzinie i będącą w procedurze „Niebieskie Karty" do przekazywania na bieżąco telefonicznie informacji o swojej sytuacji,
 • kontaktować się np. telefonicznie z osobą podejrzewaną o stosowanie przemocy
  i będącą w procedurze „Niebieskie Karty"  w celu m.in. motywowania do powstrzymywania się od stosowania przemocy, jak również informowania o ewentualnych konsekwencjach  stosowania przemocy,
 • w przypadkach podejrzenia eskalacji przemocy zgłaszać  konieczność interwencji Policji ;
 • szczególną ochroną i bezwzględną koniecznością bieżącego monitorowania sytuacji objąć rodziny, w których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty" w odniesieniu do dzieci doświadczających przemocy, zwłaszcza mając na względzie fakt, że w związku z zawieszeniem funkcjonowania placówek oświatowych dzieci nie mają obecnie kontaktu z pracownikami szkół/przedszkoli/żłobków (min. systematycznie monitorować stan bezpieczeństwa dzieci, systematycznie motywować osoby podejrzane o stosowanie przemocy do powstrzymywania się od zachowań przemocowych oraz informować o konsekwencjach czynów przemocowych, o ile to możliwe utrzymywać systematyczne kontakty z osobami  ze  środowiska dziecka, które mogą mieć wiedzę na temat stanu bezpieczeństwa dziecka np. babcia, ciocia, sąsiadka).
 • ponadto stosować zalecenia odnoszące się do pracowników socjalnych, którzy pracują  z rodzinami,  przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze.

 

W zakresie działań  pracowników socjalnych, którzy pracują z rodzinami przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze zaleca się:

 • rozeznanie bieżącej sytuacji rodzin, które zostały objęte szczególną pracą socjalną np. za pomocą kontaktu telefonicznego biorąc pod uwagę konieczność zachowania bezpieczeństwa pracownika socjalnego, a także bezpieczeństwa osób trzecich,
  z którymi może mieć on styczność w środowisku jak i w drodze do niego,  
 • monitorowanie sytuacji  w rodzinach w szczególności w zakresie:
 • zapewnienia przez rodzinę produktów żywnościowych i ciepłego posiłku
 • stanu zdrowia członków rodziny i zapewnienia dzieciom  opieki medycznej w sytuacji, gdy zachodzi taka potrzeba  
 • zapewniania dzieciom środków higienicznych do codziennego użytku.

 

W rodzinach, w których istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia zagrożenia dobra, życia lub zdrowia dzieci rekomendowane jest zwrócenie się o pomoc np. funkcjonariuszy Policji, którzy zweryfikują sytuację tych rodzin.

 

Załączniki do pobrania:

view szablon artykułu