Wybory do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych na lata 2015 – 2017

$image_alt

Kończy się okres pracy Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych kolejnej (szóstej) kadencji. Od 2002 roku budowana jest w naszym województwie REPREZENTACJA TRZECIEGO SEKTORA.

Drodzy Przedstawiciele i Przedstawicielki Pomorskich Organizacji Pozarządowych

Kończy się okres pracy Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych kolejnej (szóstej) kadencji. Od 2002 roku budowana jest w naszym województwie REPREZENTACJA TRZECIEGO SEKTORA.

Owocność tych kilkunastu lat pracy bardzo wielu osób i organizacji, także ich sens i znaczenie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywności społecznej czy szeroko rozumianej pozytywnej zmiany w nas i wokół nas, każda i każdy może zaobserwować, jak również ocenić, na swój sposób. Pozwolę sobie tylko na kilka zdań o tym, co w ciągu ostatnich dwóch lat udało nam się wypracować na rzecz całego Trzeciego Sektora w naszym regionie:

 1. „Pomorski System Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych" jako element składowy Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020; trwa zarówno proces systematyzowania działań, które zaproponowane zostały przez bardzo szerokie gremium przedstawicielek i przedstawicieli „różnych gałęzi Sektora", jak również poszukiwanie możliwych do wykorzystania źródeł finansowania Systemu (szerzej na ten temat podczas Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych – 23 – 24 października w Gdyni).
 2. „Metropolitalny System Aktywizacji Zawodowej i Społecznej" – jako jeden z 16 projektów zaakceptowanych przez Związek ZIT do realizacji – w prawdzie działanie dotyczy terytorialnie tylko Metropolii, ale „poruszenie" w temacie udziału organizacji pozarządowych w całym pomorskim procesie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wywołane przez PROP otworzyło NGOsom „drzwi" do udziału
  w procesie tworzenia poszczególnych projektów w ramach mechanizmu ZIT.
 3. Wieloletni Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego
  z Organizacjami Pozarządowymi
  – zaangażowanie przedstawicielek
  i przedstawicieli organizacji pozarządowych w wypracowywanie, a następnie w proces konsultowania programów strategicznych przyniosło kolejne niemal już wypracowane narzędzie o charakterze długofalowym, strategicznym, w kontekście współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego, którym jest Wieloletni Program Współpracy, zawierający wszelkie podstawowe zapisy niejako konstytuujące tę współpracę. Na jego bazie wypracowywany będzie Roczny Program Współpracy będący uszczegółowieniem i operacyjnym ujęciem Programu Wieloletniego (notabene – konsultacje obu programów właśnie się rozpoczęły). Należy tu dodać, że wiele działań podejmowanych we współpracy z Samorządem WP przygotowywanych jest w ramach wypracowanego wspólnie przez PROP i Pełnomocnika Marszałka WP Ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i jego Współpracownikami, a to wspólne grono nazwane „Zespołem Międzysektorowym" znalazło swoje stałe miejsce w oficjalnych dokumentach  Samorządu WP. W Wieloletnim Programie Współpracy znalazł się zapis dotyczący trybu regrantingu. Jest to owoc wspólnego z ponad trzydziestu przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego spotkania szkoleniowego, będącego początkiem trwających indywidualnych warsztatów w poszczególnych departamentach.

Poza tymi „udokumentowanymi dowodami" efektywnej aktywności Rady wspomnieć należy o lokalnych Radach Organizacji Pozarządowych umiejscowionych w powiatach, które ogarnęły już prawie całe województwo. Aktywność i profesjonalizm w działaniu jest tu kwestią bardzo zindywidualizowaną. Niemniej mamy jako PROP pełną świadomość, że jednym z najistotniejszych zadań i wyzwań na najbliższe lata jest troska o lokalne Rady, o ich wzmacnianie i profesjonalizację. Z całą pewnością szereg działań Pomorskiego Systemu Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych opierał się będzie o lokalne Rady, co jest nie tylko wyrazem ich stale rosnącego znaczenia, ale także ogromnej odpowiedzialności.

W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować Wszystkim Członkiniom
i Członkom PROP
za bardzo dużą aktywność, ciągłe wzmacnianie kompetencji
i nastawienie na wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Dziękuję także Pomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, z jej Przewodniczącą Panią Anną Białas, za ścisłą i bardzo owocną współpracę.

Dziękuję lokalnym Radom Organizacji Pozarządowych za merytoryczną współpracę.

Wreszcie Pełnomocnikowi Marszałka Ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Panu Andrzejowi Kowalczysowi, Pani Magdalenie Witkowskiej, Panu Konstantemu Rosenerowi i wszystkim Pracownicom i Pracownikom Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej jak również innych departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku za bardzo owocną współpracę i wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań.

 

Skoro dotarliśmy już do zadań i wyzwań stojących przed Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych niech mi będzie wolno zaprosić wszystkie Przedstawicielki
i Przedstawicieli pomorskich organizacji pozarządowych do udziału w procesie doskonalenia i rozwoju reprezentacji Trzeciego Sektora na Pomorzu, Kaszubach, Kociewiu i Żuławach. Rada nie jest ciałem doskonałym i wymaga ciągłego doskonalenia. Jest to możliwe pod warunkiem naszej wspólnej troski o jej rozwój, między innymi poprzez monitorowanie jej funkcjonowania, ale także poprzez udział w jej pracach.

 

D l a t e g o  

s e r d e c z n i e    z a p r a s z a m    do czynnego i biernego udziału
w wyborach do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych
kadencji 2015 – 2017.

Opis procesu wyborczego zawarty jest w dołączonym pliku „Procedura Wyborcza PROP 2015", gdzie znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące zgłaszania kandydatów, przebiegu wyborów oraz wszelkie niezbędne formularze z wyborami związane. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce podczas Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Gdyni, na które już dziś bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam (program PFIP oraz wszelkie szczegółowe informacje dotyczące tego wyjątkowego dla pomorskich organizacji pozarządowych wydarzenia już wkrótce znajdą się wszędzie tam, gdzie tylko uda nam się je umieścić...).

Najważniejsze terminy procesu wyborczego:

19 sierpnia – 10 września – zgłaszanie kandydatów

16 października – zakończenie głosowania

23 października – ogłoszenie wyników wyborów

Ufam, że wszystkie wybory, których dokonamy przełożą się na jeszcze owocniejsze współdziałanie, integrację i rozwój pomorskiego Trzeciego Sektora, czego Wszystkim Państwu z całego serca życzę !

 

                                                                        Z wyrazami wdzięczności i szacunku

 

                                                                             

                       

                                                                               P r z e w o d n i c z ą c y   R a d y

 

Regulamin PROP(pdf.)

Procedura Wyborcza PROP(pdf.)

Protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej PROP 16.09.2015(word)

Komisja Wyborcza(word)

 

view szablon artykułu