KONSULTACJE PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY
Grafika dot. Konsultacji.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 [INFORMACJA]

Grafika dot. Konsultacji. Autor: M.Mielewczyk
06.10.2020
Jarosław Rutkowski
Jarosław
Rutkowski
AUTOR
Jarosław Rutkowski
Jarosław
Rutkowski
06.10.2020

W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego, zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021". Na Państwa opinie czekamy do 22.10.2020 roku.

Konsultacje

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania uwag oraz sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu.

Projekt programu

Projekt programu dostępny jest:

· na stronach internetowych Urzędu: www.pomorskie.eu (Urząd, Ogłoszenia i komunikaty) oraz www.rops.pomorskie.eu (NGO, konsultacje społeczne);

· na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakładce ogłoszenia www.bip.pomorskie.eu (Ogłoszenia)

· na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowej 21/27;

· w Biurze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, p. 330, p. 332 w godzinach od 7.45 do 15.45.

Uwagi i opinie

Wszelkie uwagi oraz opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 6 października 2020 r. do 22 października 2020 r. za pomocą dostępnego formularza w wersji Word (dostępnego także na stronie https://rops.pomorskie.eu) oraz podczas spotkań konsultacyjnych.

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres email: j.rutkowski@pomorskie.eu w terminie do 22.10.2020 roku, do godziny 15.45.

Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Kontakt

Agata Chrul, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel.: 58 32 68 572;

Jarosław Rutkowski, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel.: 58 32 68 894.

Dokumenty do pobrania:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk