INFORMACJA
Regionalne Komisje Egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych na lata 2023-2028 [NABÓR]

Regionalne Komisje Egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych na lata 2023-2028 [NABÓR]

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Regionalne Komisje Egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych na lata 2023-2028. Nabór. Autor: Marcin Mielewczyk
28.02.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
28.02.2023

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur do RKE. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2023 r.

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY POWOŁYWANIA NOWYCH SKŁADÓW REGIONALNYCH KOMISJI EGZAMINACYJNYCH DS. STOPNI SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH na lata 2023-2028

16 marca 2023 r. upływa okres powołania składów Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (RKE) 2018-2023, działających w poszczególnych województwach.

W związku z powyższym, Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (CKE) na mocy art. 117 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) i § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
(Dz. U. poz. 486 oraz z 2022 r. poz. 2358), rozpoczyna procedurę powoływania nowych składów RKE.

Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej RKE działają przy urzędach marszałkowskich lub na mocy decyzji marszałka województwa przy regionalnym ośrodku polityki społecznej lub innym podmiocie, którego organem prowadzącym jest marszałek województwa.

Członkami RKE, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, mogą być specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej danego województwa posiadający: doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy
w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej, zgłoszeni przez marszałka danego województwa. Członków RKE powołuje CKE na okres 5 lat spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka danego województwa.

Celem zgłoszenia swojej kandydatury do RKE, należy przesłać wersję papierową wypełnionego przez kandydata formularza zgłoszeniowego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

z dopiskiem: kandydatura do RKE

Zgłoszenia przesyłać można do 15 marca 2023 r.

INFORMACJE

Szczegółowych informacji na temat naboru udziela pracownik ROPS: p. Małgorzata Klimaszewska; email: m.klimaszewska@pomorskie.eu

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk