Pomorska Rada ds. regionalnej polityki migracyjnej

Pomorska Rada do spraw regionalnej polityki migracyjnej powołana została uchwałą Nr 1249/491/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 października 2023r. Złożona jest z przedstawicieli departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli administracji rządowej, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych w tym międzynarodowych, zaangażowanych w realizację działań integracyjnych, interesariuszy polityki migracyjnej lub innych mogących mieć wkład merytoryczny w prace Rady.

Na czas realizacji projektu „EU-Belong: An Intercultural Approach to Migrant Integration in Europe’s Regions” w skład Rady wchodzą członkowie i członkinie Platformy Współpracy powołanej Uchwałą Nr 813/464/23 z dnia 11 lipca 2023 roku.

Prace Rady stanowią kontynuację prac realizowanych przez Zespół Zadaniowy ds. regionalnej polityki imigracyjnej, powołanego uchwałą 330/318/2018 w latach 2018-2020 oraz uchwałą 885/284/21 w latach 2021-2023. Kadencja Zespołu Zadaniowego zakończyła się z dniem 30 września 2023 roku.

Rada powołana jest w celu stałego uwspólniania wiedzy, wymiany informacji, omawiania postępów i barier wdrażania działań z obszaru integracji imigrantów oraz animacji współpracy międzysektorowej oraz wielopoziomowej: z pomorskimi JST, krajowej oraz międzynarodowej.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w Celu strategicznym 2 „Otwarta Wspólnota Regionalna” wskazuje, że „Ważnym zadaniem jest również systemowa integracja imigrantów. Konieczne jest podejmowanie działań w zakresie integracji ekonomicznej, kulturowo-społecznej, prawno-instytucjonalnej, tożsamościowej oraz przestrzennej, które powinny prowadzić do zapewnienia imigrantom praw, szans i usług dostępnych wszystkim mieszkańcom województwa”. Zespół monitorować będzie przebieg realizacji wdrażania założeń SRWP 2030 oraz Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej.

Do pobrania