Zespół Zadaniowy ds. regionalnej polityki migracyjnej

Zespół Zadaniowy do spraw regionalnej polityki migracyjnej złożony jest
z przedstawicieli i przedstawicielek departamentów UMWP i jednostek organizacyjnych SWP realizujących zadania w obszarach kluczowych dla integracji imigrantów oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację działań integracyjnych.

Prace Zespołu powołanego uchwałą nr 885/284/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 września 2021 r, stanowią kontynuację prac realizowanych przez Zespół Zadaniowy ds. regionalnej polityki imigracyjnej, powołanego uchwałą 330/318/2018 w latach 2018-2020.

Zespół powołany jest w celu stałego uwspólniania wiedzy, wymiany informacji, omawiania postępów i barier wdrażania działań z obszaru integracji imigrantów oraz animacji współpracy międzysektorowej oraz wielopoziomowej: z pomorskimi JST, krajowej oraz międzynarodowej.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w Celu strategicznym 2: „Otwarta Wspólnota Regionalna”  wskazuje istotę systemowej integracji imigrantów. Konieczne jest podejmowanie działań w zakresie integracji ekonomicznej, kulturowo-społecznej, prawno-instytucjonalnej, tożsamościowej oraz przestrzennej, które powinny prowadzić do zapewnienia imigrantom praw, szans i usług dostępnych wszystkim mieszkańcom województwa”.

Zespół monitorować będzie przebieg realizacji wdrażania założeń SRWP 2030 oraz Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego
i wrażliwości społecznej.