POMORSKIE Z UKRAINĄ

 


Rusza niezwykle potrzebny projekt grantowy, który umożliwi wsparcie osób z Ukrainy, przybyłych na Pomorze w związku z działaniami wojennymi. Dzięki zmianom w RPO WP na lata 2014-2020 w puli jest ponad 20 mln zł. Maksymalna kwota grantu uzależniona będzie od liczby osób z doświadczeniem migracji objętych wsparciem i wynosić będzie od 300 tys. zł do 1 mln zł.

Uprawnione podmioty

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o powierzenie grantu są:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe,
  • inne osoby prawne: podmioty ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwa społeczne.

Działania

Działania podejmowane w ramach projektu ukierunkowane będą na integrację społeczną imigrantów i imigrantek ze społecznością lokalną, a także zapewnienie interwencji związanej z kompleksową integracją społeczną i zawodową. Ponadto, możliwa będzie także realizacja inicjatyw związanych m.in. ze wsparciem o charakterze bytowym, opiekuńczym, kursami zawodowymi i językowymi, tłumaczeniami, doradztwem zawodowym oraz pomocą prawną i psychologiczną. Dodatkowo, przewiduje się również realizację działań szkoleniowych skierowanych do pracowników i pracowniczek oraz wolontariuszy i wolontariuszek instytucji publicznych i organizacji pozarządowych PES/PS, wspierających osoby z doświadczeniem migracji.

Terminy składania wniosków

  • dla jednostek samorządu terytorialnego od dnia 25.10.2022 r. do dnia 30.06.2023 r.
  • dla organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz podmiotów ekonomii społecznej / przedsiębiorstw społecznych od dnia 09.11.2022 r. do dnia 30.06.2023 r.

Jak ubiegać się o środki?

Za organizację naboru grantów odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Nabór wniosków jest naborem otwartym. Regulamin udzielania grantów opublikowany jest poniżej. Po wypełnieniu formularza Wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, należy go złożyć w jednej z niżej wymienionych form:

  1. za pośrednictwem ePUAP na skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy podpisem kwalifikowanym lub skan, wcześniej wydrukowany, opieczętowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;
  2. w formie pisemnej, opieczętowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.

Adresy

  • Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP
  • Wniosek w formie papierowej z dopiskiem – Wniosek o powierzenie Grantu w ramach projektu pt. „Pomorskie z Ukrainą” – należy złożyć w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w dni robocze od 7:45 do 15:45.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacji na temat konkursu można uzyskać u Realizatora projektu mailowo lub telefonicznie.

Osoba do kontaktu: Kinga Myrcik – Kierownik Referatu Koordynacji Polityki Społecznej, tel. 58 326 88 09; e-mail: k.myrcik@pomorskie.eu

Projekt realizowany jest w ramach Działania 14.1 Integracja imigrantów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


 

Do pobrania