POMORSKIE Z UKRAINĄ

 


Z dniem 6 marca 2023 roku rusza II edycja naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą”.

Jest to niezwykle potrzebny projekt grantowy, który umożliwi wsparcie osób z Ukrainy, przybyłych na Pomorze w związku z działaniami wojennymi. Dzięki zmianom w RPO WP na lata 2014-2020 w puli jest ponad 25,5 mln zł. Maksymalna kwota grantu uzależniona jest od liczby osób z doświadczeniem migracji objętych wsparciem i wynosi od 300 tys. zł do 1 mln zł.

Uprawnione podmioty

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o powierzenie grantu są:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe,
 • inne osoby prawne: podmioty ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwa społeczne.

W ramach II edycji naboru wniosków o powierzenie grantów uprawnione do otrzymania grantu  są jedynie te podmioty, których działalność trwa min. 6 miesięcy (liczone od daty wpisu podmiotu do właściwego rejestru).

Działania

Działania podejmowane w ramach projektu ukierunkowane będą na integrację społeczną imigrantów i imigrantek ze społecznością lokalną, a także zapewnienie interwencji związanej z kompleksową integracją społeczną i zawodową. Ponadto, możliwa będzie także realizacja inicjatyw związanych m.in. ze wsparciem o charakterze bytowym, opiekuńczym, kursami zawodowymi i językowymi, tłumaczeniami, doradztwem zawodowym oraz pomocą prawną i psychologiczną. Dodatkowo, przewiduje się również realizację działań szkoleniowych skierowanych do pracowników i pracowniczek oraz wolontariuszy i wolontariuszek instytucji publicznych i organizacji pozarządowych PES/PS, wspierających osoby z doświadczeniem migracji.

Terminy składania wniosków

 • I edycja naboru:
 1. dla jednostek samorządu terytorialnego od dnia 25.10.2022 r. do wyczerpania pierwszej puli środków na granty.
 2. dla organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz podmiotów ekonomii społecznej / przedsiębiorstw społecznych od dnia 09.11.2022 r. do wyczerpania pierwszej puli środków na granty
 • II edycja naboru: od dnia 06.03.2023 r. do 30.06.2023.

Jak ubiegać się o środki?

Za organizację naboru grantów odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Nabór wniosków jest naborem otwartym. Regulamin udzielania grantów opublikowany jest poniżej. Po wypełnieniu formularza Wniosku,

– dla I edycji naboru wniosków – stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu,

– dla II edycji naboru wniosków – stanowiącego załącznik nr 1.1 do regulaminu

należy go złożyć w jednej z niżej wymienionych form:

 1. za pośrednictwem ePUAP na skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy podpisem kwalifikowanym lub skan, wcześniej wydrukowany, opieczętowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy;
 2. w formie pisemnej, opieczętowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.

Adresy

 • Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP
 • Wniosek w formie papierowej z dopiskiem – Wniosek o powierzenie Grantu w ramach projektu pt. „Pomorskie z Ukrainą” – należy złożyć w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w dni robocze od 7:45 do 15:45.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacji na temat konkursu można uzyskać u Realizatora projektu mailowo lub telefonicznie.

Osoba do kontaktu: Kinga Myrcik – Kierownik Referatu Koordynacji Polityki Społecznej, tel. 58 326 88 09; e-mail: k.myrcik@pomorskie.eu

Projekt realizowany jest w ramach Działania 14.1 Integracja imigrantów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


 

Do pobrania