„KOOPERACJA – EFEKTYWNA I SKUTECZNA”

Fundusze Europejskie, RP, UE - logotypy

„KOOPERACJA – EFEKTYWNA I SKUTECZNA”

Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu podpisało umowę o dofinansowanie projektu pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wspólnie z 5 partnerami:

 • Województwem Lubuskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze
 • Województwem Pomorskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku
 • Województwem Warmińsko-Mazurskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie
 • Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu
 • Województwem Zachodniopomorskim/ Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich, popularyzacja deinstytucjonalizacji (DI) oraz centrów usług społecznych (CUS)
w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 30.11.2023

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego nr 2 PO WER: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego poprzez:

 • utworzenie modelu kooperacji/sieci współpracy podmiotów instytucji pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych jak: edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo i policja i wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społ. os./rodzin. Model polegający na wypracowaniu i wzmocnieniu mechanizmów współpracy różnych podmiotów ma doprowadzić w konsekwencji do komplementarnego podejścia do świadczenia usług na rzecz włączenia społecznego,
 • podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie woj. tworzących partnerstwo w okresie trwania pandemii jak również zabezpieczenie instytucji w przypadku nawrotu epidemii w przyszłości. Wsparcie skierowane w okresie trwania pandemii pozwoli na zapewnienie właściwego poziomu pracy wybranych instytucji
 • popularyzację CUS oraz upowszechnienie procesu DI.

Dodatkowym komponentem modelu będzie opracowana przez specjalistów (PZK) ścieżka postępowania i zasady współpracy międzysektorowej w przypadku sytuacji ograniczonego kontaktu bezpośredniego. Zostanie ona wypracowana na bazie analizy potrzeb w zakresie współpracy w okresie Covid-19 oraz wdrożonych na tę okoliczność metod pracy. Narzędzie internetowe utworzone w projekcie ma także na celu wymianę danych między osobami pomagającymi a rodziną przy maksymalnym zachowaniu bezpieczeństwa osobistego oraz zasad przekazywania danych. Przygotowana zostanie rekomendacja dotycząca kooperacji na wypadek nawrotu pandemii lub wystąpienia podobnych sytuacji losowych, mogących wpłynąć na zaburzenie toku dotychczasowej pracy. Materiał ten ujęty zostanie z perspektywy wielosektorowej oraz uwzględniać będzie aspekt konieczności stałego posiadania środków ochrony osobistej i sprzętu, obecnie przekazywanych instytucjom pomocowym, jako forma wsparcia przez ROPS.

GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia, zgodnie z zapisami SZOOP PO WER 2014-2020, będą podmioty polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, zwłaszcza instytucje rynku pracy, instytucje systemu oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, policja. Będą to podmioty istotne z punktu widzenia strategicznego podejścia do przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu z terenu 20 powiatów i 30 gmin miejsko-wiejskich o zróżnicowanej wielkości działających na obszarze Makroregionu II.

Z uwagi na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, grupę docelową rozszerzono o podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupu środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa związanego z COVID-19 (m.in. DPS, placówek opiekuńczo-wychowawczych, PCPR, hospicjów, OPS, mieszkań chronionych, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, domu dla samotnych matek) z całego obszaru woj: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

EFEKTY

Realizacja projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” przyczyni się do wzmocnienia potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego poprzez utworzenie modelu kooperacji/sieci współpracy podmiotów instytucji pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych jak: edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo i policja i wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin. Model ma doprowadzić w konsekwencji do komplementarnego podejścia do świadczenia usług na rzecz włączenia społecznego.

W wyniku podjętych działań w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, zostaną osiągnięte następujące efekty:

 • wypracowany zostanie model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych
 • przeprowadzone zostanie pilotażowe wdrożenie wypracowanego modelu kooperacji na terenie 50 jednostek samorządu terytorialnego,
 • 288 podmiotów podejmie współpracę na rzecz opracowania modelu kooperacji
 • 100 pracowników socjalnych zostanie objętych wsparciem w formie coachingu indywidualnego i grupowego
 • wypracowany zostanie raport obejmujący podsumowanie efektów pilotażu modelu dla gmin miejsko-wiejskich w celu rekomendowania ich do stosowania na obszarze całego kraju
 • wsparciem objętych zostanie 830 podmiotów w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19
 • 300 osób zarządzających i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracowników socjalnych zatrudnionych poza systemem pomocy i integracji społecznej nabędzie kompetencje w zakresie realizacji działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • zostanie przeprowadzonych 14 spotkań ogólnoinformacyjnych związanych z deinstytucjonalizacją (DI)
 • zostanie przeprowadzonych 12 spotkań szkoleń specjalistycznych (zgodnie z Rozporządzeniem RM) dla kadr CUS i przedstawicieli JST
 • zostaną przeprowadzone 2 spotkania edukacyjne dla pracowników ROPS w obszarze deinstytucjonalizacji (DI) oraz CUS
 • zostanie przeprowadzona 1 ogólnopolska diagnoza w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych

Za realizację projektu ze strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odpowiada Referat Koordynacji Polityki Społecznej.

Kontakt

Kinga Myrcik
tel.: 58 326 88 09
e-mail: k.myrcik@pomorskie.eu


Załączniki

Regulamin rekrutacji

Harmonogramy wsparcia


[Do pobrania]

 1. Model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych w gminach miejsko-wiejskich (całość) [pdf, 3.25MB]
 2. Model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych w gminach miejsko-wiejskich (wersja skrócona) [pdf, 1.45MB]
 3. Sprawozdanie z pilotażu modelu [pdf, 1.85MB]
 4. Prezentacja – spotkanie edukacyjno-szkoleniowe dla gmin miejsko-wiejskich w dniu 16.06.2021 [pdf, 3,12MB]
 5. Księga rekomendacyjna [pdf, 7MB]

[Film dot. Realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”]

 

Aktualności